สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย/วอชิงตัน(ส่วน ทร.) หรือสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย/วอชิงตัน (ชื่อย่อ สน.ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน) มีที่ตั้งอยู่ที่ชั้น ๓ ของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน มีข้าราชการในสังกัดจำนวน ๖ นาย โดยประจำอยู่ที่สำนักงานในสถานเอกอัครราชทูตไทยจำนวน ๔ นาย และปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงานควบคุมการจัดส่งที่นครลอสแอนเจลิส จำนวน ๒ นาย

 

สน.ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน มีภารกิจหลักๆ คือเป็นผู้แทนทางทหารของกองทัพเรือไทยในการติดต่อประสานงานกับกองทัพเรือสหรัฐฯ และเป็นที่ปรึกษาของเอกอัครราชทูตในด้านความมั่นคงและกิจการทางทหาร เป็นผู้รวบรวมข่าวสารด้านความมั่นคงและด้านการทหารของสหรัฐฯ และรายงานไปยังกองทัพเรือ นอกจากด้านความสัมพันธ์ของกองทัพทั้งสองประเทศและการข่าวสาร สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือยังดูแลบุคลากรของกองทัพเรือที่มาศึกษา อบรม ดูงานในประเทศสหรัฐฯ รวมทั้งดูแลด้านการจัดหายุทโธปกรณ์ในโครงการความร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐฯ

 

We are moving to a new server. Please check out our new website.

http://www.attachewashington.navy.mi.th/